ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

1. Националното външно оценяване на учениците от IV клас се осъществява чрез писмени изпитвания за установяване постигането на очакваните резултати от обучението, определени с държавните образователни изисквания за учебното съдържание по български език и литература, по математика, по човекът и природата и по човекът и обществото за началния етап на основното образование (Наредба № 2 от 18.05.2000 г. за учебното съдържание).
2. Националното външно оценяване на учениците в IV клас се осъществява съгласно Заповед № РД 09-1167 година от 19.08.2016 г. за определяне на датите за провеждане на национално външно оценяване в IV клас, в VII клас и в VIII клас с интензивно изучаване на чужд език и в X клас през учебната 2016/2017 година.
3. Националното външно оценяване на учениците от IV клас се провежда в държавните, общинските и в частните общообразователни училища по чл. 38, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 и по чл. 39, ал. 2, т. 2 и т. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).
4. Материалите за изпитванията и критериите за оценяване на знанията и уменията на учениците от IV клас се разработват на национално равнище от Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование (ЦОПУО) и се съгласуват с дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование" в МОН.
5. ЦОПУО адаптира изпитните материали за ученици със СОП: на уголемен шрифт Аrial, bold 22 рt. - за писменото изпитване на слабовиждащите ученици, и на уголемен шрифт Аrial, bold 16 рt. - за писменото изпитване на ученици с обучителни трудности при дислексия, дискалкулия и дисграфия.
6. Материалите за изпитванията както и съответните пароли за разсекретяването им се получават по електронен път до 30 минути преди началото на всяко изпитване и се разсекретяват от директора на училището, който ги предава за размножаване на училищната комисия в деня на изпитването по съответния учебен предмет.
7. Изпитването за всеки от учебните предмети се провежда едновременно за учениците от всички паралелки от IV клас в училището и започва в 10.00 часа на определения ден.
8. Изпитването по всеки от определените учебни предмети е писмено и се провежда чрез решаване на тест за един учебен час. Тестовете по математика, по човекът и обществото и по човекът и природата съдържат 16 задачи от затворен тип с три възможни отговора, от които само един е верен, и 3 задачи от отворен тип. По български език и литература тестът включва диктовка, текст за четене с разбиране и 11 задачи към него.
9. Националното външно оценяване на учениците от IV клас се координира и контролира на регионално равнище от регионалното управление по образованието (РУО), а на национално от Министерството на образованието и науката (МОН).
10. Началникът на РУО може да разрешава присъствието в училищата на доброволни екипи от външни наблюдатели на изпитванията, в състава на които се включват представители на училищните настоятелства и учители. Те могат да наблюдават коректното организиране и провеждане на дейностите по разсекретяване и размножаване на изпитните материали.
11. Директорът на училището създава необходимата организация за провеждане на изпитването и за оценяването му, като гарантира секретността на информацията и обективността па резултатите.
12. Класните ръководители напомнят на учениците за необходимостта в деня на изпита да носят чертожни инструменти (линия, триъгълник, транспортир, пергел), резервни химикали и моливи, а на учениците със специални образователни потребности - средствата, предложени от училищния екип за личностно развитие по по чл. 188 от ЗПУО.
13. По време на изпитванията не се допуска присъствие на учителите, които преподават на учениците от класа.
14. Учителите, които преподават в IV клас или са родители на ученици от съответната паралелка, не могат да бъдат квестори и оценители на писмените работи на своите ученици. В случай че учителят, който преподава в IV клас, е единствен в училището, оценяването на писмените работи на учениците се организира със съдействието на РУО.
15. Проверката и оценката на писмените работи на учениците от IV клас са в съответствие с критериите и изискванията, определени от МОН, и се извършват от училищна комисия за външно оценяване, в която участва техническо лице за въвеждане на резултатите в зададения електронен формат.
16. По график, определен от директора на училището, училищната комисия дава информация на учениците и родителите им за получените оценки на писмените работи.
17. Писмените работи на учениците от IV клас и документацията, свързана с националното външно оценяване на знанията и уменията им, се съхраняват в училището за едногодишен срок.

NBO dates