Обществен съвет

1. Покана на директора на ОУ "Васил Левски" – Разград за провеждане на родителски срещи по паралелки за избор на един родител за участие в събрание за избор на представители в Обществения съвет към Основно училище "Васил Левски", гр.Разград.

2. Писмо изх.№ АО-05-03-7905/15.09.2016 г. на Кмета на Община Разград за определяне на представители на финансиращия орган в Обществения съвет към ОУ "Васил Левски".

3. Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

4. Покана на директора на ОУ"Васил Левски", гр.Разград за провеждане на събрание на родителите за избор на представители в Обществен съвет към Основно училище "Васил Левски", гр.Разград