ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП уведомяваме участниците в публична покана по ЗОП с предмет: "Доставка, инсталиране и конфигуриране на компютърни устройства и извършване на обучение за работа с тях за нуждите на Основно училище "Васил Левски град Разград", че отварянето и оповестяването на ценовите оферти ще се извърши на 06.11.2014 г. (четвъртък) от 10.00 часа, в ОУ "Васил Левски" гр. Разград, бул. "Княз Борис" № 62, І етаж, кабинет 3А.

        Резултатите от оценяване на офертите по другите показатели извън цената, са както следва:

         1. Участник "Вали Компютърс" ООД - общо 36 точки.

         2. Участник "Контракс" АД - общо 36 точки.

         3. Участник  "Стемо" ООД - общо 38 точки.

         Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.