Доставка на учебници и учебни помагала

за учениците от І-VІІ клас от ОУ "Васил Левски", гр. Разград

 Решение за откриване на процедура

 Покана 1

 Покана 2

 Покана 3

 Покана 4

 Приложения

 Документи по процедурата

 Решение

 Договор