Публична покана "Застраховка имущество"

 Покана за участие 

 Документи

ОБЯВЛЕНИЕ


На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП уведомяваме кандидатите в публична покана по ЗОП с предмет: "Застраховка "Щети на имущество" на сградният фонд на ОУ "Васил Левски" гр. Разград", че отварянето и оповестяването на офертите ще се извърши на 29.05.2015 г. (петък) от 10.00 часа, в ОУ "Васил Левски" гр. Разград, бул. "Княз Борис" № 62, І етаж, кабинет 3А.


Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

 Протокол

 Договор