01 Механизъм за противодействие на училищния тормоз - pdf

 02 Координационен механизъм за обгрижване на случаи на деца в риск - pdf

 03 Механизъм за действие на НМГПП - pdf

 04 Помагало по превенция на насилието - pdf

 05 Процедура при кризисна интервенция - pdf

 06 Училищен координационен механизъм-2014-2015 - pdf

 07 Правила за въздействие, прилагани при случаи на училищен тормоз - pdf

 08 План на училищния съвет за противодействие на тормоза-2014-2015 година - pdf

 09 Правила за въвеждане на защитна мрежа за справяне с училищния тормоз - pdf

 10 Процедура за докладване за насилие над дете-2015 - pdf