Национален спортен календар.

Национален календар за извънучилищни дейности. 

Изискавания за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания. Графици за провеждане на ученическите олимпиади.